Nội dung tiếp thị điện tử

Nội dung tiếp thị điện tử.

Bản tin điện tử là gì?

Giống như email vòng đời, eNewsletters cũng là email dựa trên sự cho phép mang lại giá trị cho khách hàng của bạn. Khi khách hàng của bạn đăng ký sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn, bạn có thể nhắc họ cho các đăng ký của eNewsletters này.
Thông báo điện tử thường được phân phối hàng tuần hoặc hàng tháng, việc phân phối email vòng đời có thể thay đổi tùy theo chiến dịch của bạn.

Làm thế nào để eNewsletters làm việc?

Bản tin điện tử là những email bạn gửi cho cả khách hàng hiện tại và khách hàng mới. Các email có thể chứa thông tin về sản phẩm, dịch vụ của bạn hoặc thậm chí thông tin liên quan đến công ty. Bạn có thể bao gồm các bài viết dài hoặc nội dung dựa trên hình ảnh ngắn, liên kết đến một số trang đích cụ thể của trang web của bạn.

Lợi ích của bản tin điện tử

Một bản tin điện tử là một công cụ quảng cáo cho nội dung của bạn. Chẳng hạn, bạn có thể gửi email cho khách hàng của mình một whitepaper mới, ebook, webinar hoặc video mà bạn đã tạo gần đây. Bạn cũng có thể tạo nội dung tổng hợp, chẳng hạn như tổng hợp tất cả các trang blog của bạn trong một tháng cụ thể và gửi nó dưới dạng bản tin điện tử cho khách hàng của bạn.
Bài trước
Bài tiếp theo
Bài viết liên quan