Để nền tảng MGID lấy các bài viết, các trang web phải chứa các thẻ meta OpenGraph

Để nền tảng MGID lấy các bài viết, các trang web phải chứa các thẻ meta OpenGraph. Thêm chi tiết về giao thức Open Graph - http://ogp.me/

Danh sách các thẻ meta OG yêu cầu:
  1. <meta property = "og: title" /> với tiêu đề của bài viết
  2. <meta property = "og: image" /> với hình ảnh đặc trưng. Hình ảnh nên liên quan đến bài viết.
  3. <meta property = "og: type" content = "article" />
  4. Nếu bài viết chứa các trang phụ (ví dụ: bộ sưu tập) - tất cả các trang nên có các thẻ meta <meta property = "og: url" /> và <meta property = "og: image" />. Nếu không, mỗi trang phụ khác sẽ được coi là một bài viết riêng.

Quan trọng : Dữ liệu chỉ được thu thập từ các trang đó, nơi đặt đơn vị quảng cáo MGID (được tạo cho tên miền này).
Bài trước
Bài tiếp theo
Bài viết liên quan